Vårdbidrag för pensionstagare

Syftet med bidraget är att underlätta det dagliga livet för pensionstagare som har en kronisk sjukdom eller en rörelsehämning. Avsikten är också att stödja deras funktionsförmåga, rehabilitering och vård. Du har möjlighet att få vårdbidrag för pensionstagare om du är pensionerad, du har en sjukdom eller en rörelsehämning som konstaterats av en läkare, din funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år och du behöver hjälp eller rådgivning på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga.

Vårdbidraget för pensionstagare är graderat i tre nivåer: vårdbidrag med grundbelopp, vårdbidrag med förhöjt belopp och vårdbidrag med högsta belopp. Vilket av de här beloppen du kan få påverkas av hur mycket hjälp, handledning och tillsyn du behöver.

1. Vårdbidraget med grundbelopp är 73 euro/månad.

Det här grundbidraget kan beviljas den som minst varje vecka behöver hjälp eller handledning och tillsyn vid personliga aktiviteter i det dagliga livet. Det kan till exempel gälla av- och påklädning eller den personliga hygienen.

2. Vårdbidraget med förhöjt belopp är 159,04 euro/månad.

Det höjda bidraget kan beviljas den som behöver

  • tidskrävande hjälp varje dag med ett flertal personliga aktiviteter i det dagliga livet, till exempel med måltider, av- och påklädning, personlig hygien eller social interaktion, eller
  • omfattande och regelbunden handledning och tillsyn, till exempel påminnelse, uppmuntran och uppsikt.

Vårdbidrag med förhöjt belopp kan också beviljas den som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har rätt till vårdbidrag med grundbelopp och som dessutom varje månad har fortlöpande och extra särskilda kostnader som är minst lika stora som det höjda bidraget.

3. Vårdbidraget med högsta belopp är 336,30 euro/månad.

Det högsta bidraget kan beviljas den som

  • behöver vård och tillsyn dygnet runt
  • klarar sig på egen hand endast korta stunder.

Mer information: https://www.kela.fi/web/sv/vardbidrag-for-pensionstagare?inheritRedirect=true


Servicesedel

Syftet med servicesedeln är att förbättra social- och hälsovårdskundernas möjligheter att välja tjänster hos privata tjänsteproducenter. Servicesedeln kan användas för att betala sådana tjänster som kommunen är skyldig att producera för sina kunder. Du kan få en servicesedel från hälsovårdscentralen, en social institution eller något annat lokalt serviceställe i din hemkommun. Med en servicesedel kan du betala för till exempel städning, hemvård och stöd för närståendevård.

Mer information: https://stm.fi/sv/servicesedlar


Hushållsavdrag

Hushållsavdraget innebär en skattelättnad. Du får hushållsavdrag när du köper exempelvis dessa arbeten till ditt hem: städning, klädtvätt, matlagning, barnpassning, renovering av en bostad och installation av datorer. Hushållsavdrag får du också för arbete på din fritidsbostad. Hushållsavdraget beviljas endast för arbetets andel. Du får dra av 40 % av arbetets andel om du har köpt renovering av ett företag. Maximbeloppet för hushållsavdraget är 2 250 euro per person. Självrisken är 100 euro om året per person. Om du köper hushålls-, omsorgs- och vårdarbete samt Avstående från oljeuppvärmning, maximbeloppet av hushållsavdraget är 3 500 euro per person. Avdraget är 60 % av arbetets andel när arbetet har köpts av ett företag. Självrisken är 100 euro om året per person.

Mer information: https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/inkomster-och-avdrag/hushallsavdrag/